การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค

หลักสูตรในห้องเรียน

นอกจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชา อังกฤษ ไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สังคมศึกษา สุขศึกษา พละ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกซ์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ตามปกติแล้วโรงเรียนของเรามีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอน และ หลักสูตรเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญาแนวคิดที่ตั้งไว้ โดยพัฒนาวิธีการสอนให้มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เราเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ เสนอสิ่งที่ตนเองอยากเเรียนรู้ และ ครูจะออกแบบการเรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยครูจะมีบทบาทเป็นโค้ช (Coach)

อ่านเพิ่มเติม
shape 3

วิถีท้องถิ่น สู่วิถีชีวิต เพื่อ กินเอง แบ่งกัน เรียนรู้ ต่อยอด สร้างรายได้ ต่อยอด แก้ปัญหา สร้างอัตลักษณ์ เธอ - เรา

หลักสูตรพิเศษที่สอดคล้องกับ วิถีชุมชน

สร้างโอกาส ให้ นักเรียน ได้ เปิดสมอง ลองฝึกทำงานอาชีพต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น กับ "ผู้ใหญ่ใจดี"

อยากรับนักเรียนไปฝึกงาน กดตรงนี้คะ
ร้านนี้มีชัย online

อุดหนุนสินค้า
ธุรกิจของนักเรียน

  • สินค้าคุณภาพ มาตรฐาน
  • ปลูกเอง ทำเอง กินเอง ขายเอง
  • สะดวก ส่งทั่วประเทศ
  • เป็นกำลังใจให้น้องๆได้พัฒนาต่อยอด
go to Shop

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค