การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค

หลักสูตรในห้องเรียน

หลักสูตรแกนกลางและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นอกจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระหลักตามปกติ อังกฤษ ไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พละ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกซ์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี
ตามปกติแล้ว โรงเรียนของเรามีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอน และ หลักสูตรเพื่อให้บรรลุถึงปรัชญาแนวคิดที่ตั้งไว้ โดยพัฒนาวิธีการสอนให้มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เราเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ เสนอสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ และ ครูจะออกแบบการเรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยครูจะมีบทบาทเป็นโค้ช (Coach) และ ผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL (Problem-Based Learning) ซึ่งเป็น กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะต่างๆ ที่จําเป็นในการดํารงชีวิต โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันและในชุมชน (Experiential Learning) เพื่อให้ได้ฝึกทักษะการคิด โดยมีการวางเงื่อนไขและกติกาในการร่วมกิจกรรม วิธีนี้ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการทํางานกลุ่ม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนทักษะการสื่อสารซึ่งถือว่ามีความจําเป็นและสําคัญอย่างมาก นอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ รู้จักคิดนอกกรอบ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ทักษะการค้นคว้าหาคําตอบ และทักษะการแสวงหาทางเลือก ที่ทําให้ผู้เรียน คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็นโดยการปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาต่างๆที่สอน

01
การเกษตร
02
การปศุสัตว์
03
วิชาการพัฒนาสังคม
01
ภาษาอังกฤษ
02
ภาษาไทย
03
คณิตศาสตร์
04
วิทยาศาสตร์
05
สังคมศึกษา
06
ศาสนาและวัฒนธรรม
07
สุขศึกษาและผละศึกษา
08
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
09
ฟิสิกซ์
10
เคมี
11
ชีวะวิทยา
12
ศิลปะ
13
ดนตรี

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค