การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค
จุดเปลี่ยนการพัฒนาด้วยการเปลี่ยนแนวคิด

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม

 • จุดเริ่มต้น 2555

  ทุนก้อนแรกเพื่อพัฒนาการศึกษา รร. ประถม

  Studying online gives you more flexibility. You can work and fit your work schedule around your coursework more easily; even more so if you are taking an asynchronous class: an online class where you can study and interact with your instructor and fellow classmates at your own pace.

 • 2556

  ตั้ง รร.มีชัยพัฒนา

  Taking an online course also means that you don’t have to commute to class, which means less time spent on the bus and more study time sitting on your couch, the sound of a crackling fireplace in the background. You no longer have to worry about missing an important class!

 • ออกแบบโดยสถาปนิกอาสาระดับเอเชีย

  สร้างโดม+อาคารเรียน

  Who says that having to be more self-disciplined is a disadvantage? It is true that studying online requires more time-management skills, because you will spend a lot of time on your own without someone physically close to keep you focused on deadlines.

 • ความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศ

  รับเด็กชาติพันธุ์

  Studying online means that you pay the tuition fee, possibly book supplies, an online application fee, and few other items. You don’t, however, incur the costs of housing (which can range up to $12,000 per year) and transportation, which translates to lower debts and more savings.

 • ความสำเร็จ = จุดเริ่มต้น

  รุ่นแรกจบ

  Who says that having to be more self-disciplined is a disadvantage? It is true that studying online requires more time-management skills, because you will spend a lot of time on your own without someone physically close to keep you focused on deadlines.

วิสัยทัศน์

“ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมๆ กับการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนท้ังในด้านของการศึกษาและ ทักษะอาชีพ สํานึกรักในถิ่นฐานเดิม เพื่อเตรียมพร้อมที่จะมีชีวิตและการงานท่ีดีสําหรับอนาคต สามารถดํารงชีวิตอยู่ ร่วมกับครอบครัวในชุมชนของตนเองโดยไม่ต้องทิ้งบ้านเกิดเพื่อไปทํางานในเมือง”

Have questions?​ Get Free Form
shape 1

เป้าหมายของโรงเรียนเพื่อสร้างคนดีในสังคม

 
 
shape 3
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
แปลงผัก ปลูกอนาคต
กิจกรรมส่งเสริมการทำแปลงผักร่วมกัน sponser
ส่งเสริมการเรียนรู้ศัพท์
ที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
อาคารเรียนจากไม้ไผ่
ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติยิ่งขึ้่น
xxxxx
xxxxx
shape 3
สัญลักษณ์โรงเรียน
มีชัยพัฒนา
ลายผ้าขาวม้า เป็นลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สีแดง เขียว น้ำเงิน เป็นเอกลักษณ์การทอลายผ้าของทั้ง ชุมชนชาวอีสาน และชาวสก๊อต ซึ่งผู้ก่อตั้งโรงเรียน มีเชื้อสายชาวสก็อตด้วย เพื่อสื่อถึง อัตลักษณ์ท้องถิ่น และ การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
“อุณาโลม” มีสัญลักษณ์เหมือนเลขเก้า หมายถึง พระเนตรดวงตาท่ีสามของพระอิศวร หมายถึง สัญลักษณ์ของปัญญาอันย่ิงใหญ่ เพราะแสงสว่างแห่งปัญญาน้ัน ไม่มีแสงสว่างใดเสมอเหมือน พื้นสีแดง และลายผ้าขาวม้า หมายถึง พลังอันมุ่งมั่นของชุมชน และความร่วมมือกัน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็น รูปตราอุณาโลม สีเหลือง บนพื้นธงสีแดง ตัดขอบธงด้วยลายสก๊อต (ผ้าขาวม้า) หมายถึง “ โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นผู้นําทางปัญญาของ ชุมชน ”
Educational for All

โรงเรียนต้องเป็นมากกว่าที่ที่เด็กมาเรียน
แต่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค